Školní poradenské pracoviště

V prostředí školy tráví děti velkou část dne, a proto je velmi důležité, aby se dokázaly vyrovnávat se zátěží, kterou školní povinnosti přinášejí, a naučily se vycházet se svými spolužáky.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Na naší škole zajišťuje činnost ŠPP výchovná poradkyně, školní metodička prevence patologických jevů a speciální pedagožka - dyslektická asistentka.

Hlavní cíle a poradenské služby jsou zaměřené na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se specifickými poruchami učení,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům,
 • zlepšení sociálního klimatu školy,
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytváření široké základny preventivní činnosti – předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti,
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence,
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané a mimořádně nadané žáky,
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství – vzdělávací, informační a poradenská podpora k vhodné volbě vzdělávací cesty,
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními, 
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

Mgr. Hana Petrů – výchovná poradkyně

Konzultační hodiny:

 • středa: 11:30 – 15:00
 • dále dle individuální domluvy

E-mail: zastupce@zsnovarise.cz
Tel.: 567 318 134

Mgr. Markéta Veselá – školní metodička prevence

Konzultační hodiny:

 • čtvrtek: 12:30 – 14:00
 • dále dle individuální domluvy

E-mail: veselam@zsnovarise.cz
Tel.: 567 318 134

Mgr. Ivana Misařová – dyslektická asistentka

Konzultační hodiny:

 • pondělí: 11:30 – 13:00
 • dále dle individuální domluvy

E-mail: misarovai@zsnovarise.cz
Tel.: 567 318 134

tisk Tisknout   ↑ Nahoru