Jídelna

 

Odchody na obědy:

 • Po čtvrté (11:20) nebo páté (12:10) vyučovací hodině, podle rozvrhu každé třídy, odvádíme žáky do školní jídelny.
 • Ze školní jídelny odchází žáci domů nebo jsou ováděni do školy nejpozději ve 12:50.
 

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNU

 

Přihlášky:

 • Dítě přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce. Ke stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky, kterou žáci obdrží při zahájení nebo průběhu školního roku v kanceláři vedoucí ŠJ. Po přihlášení stravy obdrží žáci školy čip k odběru stravy na terminálu ve školní jídelně. Čip je zálohován částkou 100,- Kč a při ukončení školní docházky, bude tato částka po vrácení nepoškozeného čipu vrácena. 

 

 • Zákonní zástupci nezletilých žáků svým podpisem na přihlášce stvrzují, že byli seznámeni s Vnitřním řádem školní jídelny.

 

 • Dle vyhlášky č. 107/ 2005 Sb. O školním stravování v platném znění jsou děti a žáci zařazováni do cenových kategorií podle věku :
 1. kategorie   2 -   6  let
 2. kategorie   7 -  10  let
 3. kategorie  11 - 14  let
 4. kategorie  15 a více let

 

 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosáhnou. Za školní rok je považováno období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.

 

Odhlašování obědů:

 • Odhlašování obědů se provádí do 13:30 hodin minimálně 1 den předem. Strávníci se mohou odhlásit osobně, telefonicky u vedoucí školní jídelny, nebo přes webové stránky ZŠ Nová Říše. Pro přihlášení do portálu stravné -  odhlašování obědů – obdrží žáci přihlašovací jméno a heslo, které si vyzvednou u vedoucí školní jídelny.

 

 • Nárok na dotované jídlo přísluší jen ve dnech školního vzdělávání. V době prázdnin, ředitelského volna nebo po dobu nemoci nelze obědy odebírat.

 

 • V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci. Na další dny je nutné obědy odhlásit.

 

 • Neodhlášený oběd v 1. den nemoci je vydáván do přineseného jídlonosiče v době od 11,00 – 11,15 hodin ve vstupní chodbě kuchyně. Znečištěné jídlonosiče nebudou k výdeji stravy přijaty.

 

 • Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

 

 • V případě ukončení stravování (ukončení školní docházky, přechod na jinou školu apod.) je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, která podá další informace (například o finančním vyrovnání, vrácení čipu atd.)

 

Placení stravného:

 • Trvalým příkazem z různých peněžních ústavů.  Každý strávník, který chce takto platit si musí u vedoucí školní jídelny vyzvednout variabilní symbol a současně mu oznámí výši zálohy dle vybraného typu stravy a číslo účtu, na který bude platby provádět. Vyúčtování se provádí na konci školního roku pouze u žáků, kteří končí školní docházku.

 

 • V hotovosti v kanceláři školní jídelny.

 

Cena stravného:

 • Žáci MŠ      2  -  6  let       přesnídávka:     11,-  Kč ; svačina: 10,- Kč; oběd: 24,- Kč
 • Žáci MŠ      7  let              přesnídávka :     11,- Kč ; oběd: 28,- Kč; svačina :10,- Kč
 • Žáci ZŠ       7 – 10 let        oběd:  28,- Kč

                             11 – 14 let       oběd:  32,- Kč

                             15 a více let   oběd:  35,- Kč

 • U všech stravovaných žáků je potřeba s novým školním rokem vyplnit přihlášku ke stravování a u dětí v MŠ uhradit 200,- korun za pitný režim na celý školní rok.

 • Jakékoliv změny prosím oznamte ve ŠJ ( změna adresy, alergie, způsob platby, změna čísla účtu, přihlášky a odhlášky  obědů…).

 

Výdej stravy:

 • 11,00 - 11,15  -  do jídlonosičů pouze 1. den nemoci

       11,20 -13,00 - výdej pro žáky a zaměstnance školy dle rozpisu.

 

 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu. Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel s výjimkou ovoce a balených doplňků stravy.

 

 • Pracovníci školní jídelny nenesou odpovědnost za tyto potraviny vynesené mimo objekt školní jídelny, týká se to především nezávadnosti daných pokrmů.

 

 • Jídelní lístek je k dispozici na vývěskách školní jídelny, mateřské školy a na webových stránkách ZŠ Nová Říše.

 

 • Vedoucí školní jídelny může změnit jídelníček v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

 

ČIP

 • Při odevzdání vyplněné přihlášky na stravování v kanceláři ŠJ, obdrží žáci přihlašovací jméno a heslo, kterým bude možné přihlašovat nebo odhlašovat stravu přes webové stránky školy.

 

 • Současně s přihlašovací mi údaji obdrží žák čip, který bude sloužit k výdeji stravy na terminálu umístěném ve školní jídelně.

 

 • Čip je zálohován částkou 100,- Kč a po ukončení školní docházky je nutné nepoškozený čip vrátit zpět do jídelny a záloha mu bude vrácena.

 

 • Čip na stravování nelze předat jiné osobě a jeho ztrátu je nutné ihned nahlásit.

 

Martina Drexlerová, vedoucí ŠJ

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru