Mateřská škola

Historie předškolní výchovy v Nové Říši začíná v roce 1878, kdy byla v místním klášteře otevřena soukromá opatrovna dětí. Řízení a dozor obstarávaly do roku 1940 řádové sestry. Od roku 1940 do roku 1947 byla opatrovna financována rodiči a Obecním úřadem v Nové Říši. Roku 1948 převzal správu opatrovny MNV v Nové Říši. Zde již začíná novodobá historie školy. Ta přebývala v prostorách kláštera ještě 36 let. V roce 1984 byla otevřena nová budova MŠ, jejíž součástí je i školní jídelna pro MŠ a ZŠ. V současné době je MŠ organizační složkou obce, která hradí veškeré provozní náklady, zatímco náklady na mzdy hradí Krajský úřad.

Budova MŠ je umístěna v okrajové části obce s výhledem do zahrad a volné přírody, což je velkou předností při organizování pobytu dětí venku. Z rozhodnutí OÚ v roce 2001 začala stavební firma „Starkon“ provádět nástavbu 11 bytů nad budovou MŠ. Dokončena byla r. 2003.

 

Podmínky provozu mateřské školy ve školním roce 2021/2022

 

Na základě doporučení MŠMT budou provoz mateřské školy opět provázet přísnější hygienická a bezpečnostní opatření.

Provoz mateřské školy

 • Před prvním příchodem dětí do mateřské školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • Děti v mateřské škole se nebudou testovat
 • Děti v mateřské škole nemusejí nosit respirátor nebo roušku
 • Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hod.
 • Mateřská škola v prvním pololetí nebude pořádat a organizovat žádné kulturní nebo společenské akce nad rámec výchovně vzdělávací činnosti.
 • Doplňkový vzdělávací projekt – logopedické prevence realizován bude
 • Školní stravování probíhá v běžné podobě
 • Bedlivě sledujte informace na nástěnce a webových stránkách, podmínky provozu budeme pravidelně aktualizovat dle doporučení MŠMT, Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice.

V prostorách mateřské školy

 • Prosíme všechny příchozí zákonné zástupce, aby využili dezinfekci, která se nachází u vchodu do mateřské školy.
 • Osobám, které nejsou pověřeny vyzvedáváním dětí z mateřské školy, je zakázáno vstupovat do mateřské školy
 • Do prostoru mateřské školy je zakázáno vnášet vlastní hračky (vyjma dětí ze Sluníčkové třídy, které si mohou přinést malou plyšovou hračku).
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte).
 • Doprovázející osobě není dovoleno vstupovat do prostoru jednotlivých tříd.
 • Před vstupem do třídy je každé dítě povinné si důkladně umýt ruce.
 • V mateřské škole bude probíhat úklid vhodnými dezinfekčními prostředky.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. 

Při podezření na možné příznaky onemocnění covid-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.
 • V případě náznaku onemocnění jsou zákonní zástupci povinni dítě bezodkladně vyzvednout a telefonicky kontaktovat svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

Distanční vzdělávání

 • mateřská škola má povinnost poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Veškeré informace o distančním vzdělávání naleznete ve školním řádu.

Prosím vás o spolupráci a dodržování všech stanovených postupů ve prospěch a zdraví nás všech.

Děkujeme Vojtěch Vrána řš., Kateřina Hlaváčová zřmš.

V Nové Říši dne 27. 8. 2021

tisk Tisknout   ↑ Nahoru