Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče dětí z MŠ,

na této stránce naleznete všechny potřebné informace k rozhodnutí o přihlášení Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ Nová Říše.

 

Se zápisem do první třídy můžete počítat s datem 9. dubna 2020 v čase od 13:00 do 16:00. Na případném náhradním termínu se můžeme domluvit osobně nebo telefonicky.

 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a ty děti, kterým byl vloni udělen odklad povinné školní docházky. S sebou přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte.

 

Budete - li pro své dítě žádat odklad školní docházky, k zápisu byste měli přinést kromě své žádosti a doporučení dětského lékaře také doporučení  PPP. Prosíme tedy, včas se v pedagogicko-psychologické poradně objednejte, a to nejlépe již v měsících leden až únor 2021. Můžete volat na podatelnu /p. Vrbková,Dis., tel. 567572416, kde Vám jejich sociální pracovnice sdělí bližší informace o předškolním vyšetření.

 

DESATERO PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY.pdf

DESATERO PRO RODIČE.pdf

 

Představení náší školy

 

Konkurence je v dnešním světě veliká. Náš vzdělávací program se zaměřuje nejen na efektivní výuku našich žáků, ale i na výuku zdravého životního stylu.

Naším cílem je připravit žáky tak, aby obstáli na střeních školách a odborných učilištích. Z toho důvodu jsme posílili časovou dotaci stěžejních předmětů jako je matematika, český jazyk a cizí jazyky. Pro žáky jsou otevřeny předměty a kroužky, které se zaměřují přímo na úspěšné složení přijímacích zkoušek na střední školu právě z těchto tří předmětů. Anglický jazyk je vyučován od třetí třídy a v šesté třídě je přidán jazyk německý.

 

Příprava na skutečný život

Naše žáky se snažíme učit prožít život plnohodnotně, aby se jim co nejvíce vyhnuly trable, které má mnoho lidí v dnešní společnosti.  Vyučujeme je finanční gramotnosti (spolupracujeme s finančními poradci), učíme je zodpovědnosti za své jednání a chování v osobním i společenském životě, vzděláváme je ke zdraví. Také s žáky řešíme nejrůznější modely krizových situací, které nás všechny mohou potkat (např. poskytnutí první pomoci za vedení lektorů z integrovaného záchranného systému, nácvik odmítání drog apod.)

 

Pohodové prostředí

Nejlepší obrana proti patologickým jevům je prevence. Proto dbáme v první řadě na budování pozitivního klimatu nejen mezi žáky, ale také mezi žáky a učiteli. Toho se snažíme dosáhnout třídnickými hodinami, kdy učitelé s žáky rozebírají své starosti i radosti. Tím se mezi nimi vytváří partnerství.  Často spolupracujeme s Vámi, rodiči, abyste se mohli aktivně podílet na vzdělávacím procesu svých dětí. Naše škola je spíše rodinného charakteru. Toho si vážíme a chceme tento typ vzdělávání udržet.

Pro budování dobrých vztahů v kolektivu jsou důležité společné aktivity nejen ve škole, ale i v době po ukončení výuky. Naše škola otevřela žákům v letošním školním roce 16 kroužků. Kroužky jsou zaměřeny na nejrůznější aktivity dětí. Od sportovních, praktických, podporujících vzdělávání i jen tak pro radost jako např. hudebka (ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Telči). Konkrétní přehled bude uveden dne 29. 9. 2020  na našich webových stránkách.

 

Tradice školy

Rovněž podporujeme tradiční akce našich žáků. Mám radost, že zejména starší ročníky pořádají akce pro ročníky nižší. V našem kalendáři prakticky není měsíce, aby se ve třídách, v tělocvičně, družině nebo na hřišti něco zajímavého nekonalo. Některé akce mají pevné datum, jiné se prolínají celým školním rokem. Zde je jen malá ukázka: Pohádkový les, kde ve velké míře spolupracujeme i s mateřskou školou. Velice oblíbené jsou diskotéky, sportovní utkání nejen mezi ročníky, ale i mezi školami. Den sv. Mikuláše, vánoční koncert, adventní trh, výjezd žáků deváté třídy zaměřený na jejich budoucí profesní orientaci, sestavení zdravého jídelníčku ve spolupráci se školní kuchyní, předmětové olympiády-školní i okresní kola, lyžařský kurz pro žáky 6. - 8. třídy, kurzy plavání pro žáky 2. - 4. třídy, projektový den, sběr druhotných surovin a mnoho dalších akcí. Některé z nich jsou ve spolupráci s Novoříšským kulturním spolkem.

 

Prostředí

Velikou devizou naší školy jsou její areály. Máme velice solidní antukové hřiště vybudované za spolupráce zdejšího volejbalového klubu a městysu Nová Říše. Školní zahradu nám může závidět kdejaký zahrádkář (získali jsme titul Přírodní zahrady) a využíváme ji pro vyučování ve zdravém přírodním prostředí. O zahradu se starají žáci ve spolupráci se spolkem Novoříšských zahrádkářů. Rovněž tělocvična si zaslouží naší pozornost. Budovu školy i s areálem Vám rádi ukážeme na dni otevřených dveří, který se bude konat 2. 4. 2021 od 7:45 do 12:10. Bližší informace jsou na webu školy.

           

Začlenění

            Nikoho nenecháme na holičkách. Žákům nabízíme pomoc při poruchách učení, hodiny zdravotní tělesné výchovy a v případě potřeby je další doučování samozřejmostí. Ve škole máme Školní poradenské pracoviště se školeným výchovným poradcem a preventistu sociálně-patologických jevů, kteří nabízejí odbornou pomoc žákům i rodičům.

 

Mateřská škola

            Součástí základní školy je mateřská škola. Školka má 3 třídy rozdělené podle věku dětí. Děti se učí motorickým dovednostem při tvorbě keramických výrobků, se správnou výslovností a poruchami řeči jim pomáhají dvě logopedky. Hraček je zde spousta. Tím, že děti odejdou do školy, jejich přátelství s mladšími kamarády nekončí. Pořádáme společné akce pro prvňáky a děti ze školky. V areálu školky je veliká zahrada s vybudovaným okruhem pro jízdu na kolech. Kola jsou dětem k dispozici. Budova školky je nově zrekonstruovaná a prostředí je velice příjemné.
 

Školní jídelna

Škola také provozuje kuchyň a školní jídelnu. Tím, že nejsme příliš velká škola, si kuchařky mohou dovolit vařit taková jídla, která připomínají domácí stravu. Přitom se držíme doporučení Státního zdravotního ústavu. Na obědy máme v rozvrhu vyčleněnou 50 minutovou přestávku mezi vyučováním. Tím žáci bez problémů stíhají přesun na vyučování i autobusové nádraží.

 

Budoucí plány
            Domníváme se, že škola by měla být využívána nejen pro vyučování dětí, ale také dospěláky z Nové Říše, okolních obcí a rodiče žáků. Z toho důvodu bychom chtěli nabídnout veřejnosti různé kurzy – např. rukodílny a keramiku. Pro letošní školní rok se budeme snažit otevřít i další kurzy jako je výuka angličtiny pro pokročilé, keramiku a další.

 

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy se uskuteční 2. dubna 2020 od 13 do 16. hodin. Bližší informace budou včas zveřejněny na našich webových stránkách. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.

 Vojtěch Vrána, řš.

 

Příspěvky

Rozhodnutí ve věci zápisu žáků k povinné školní docházce 2019/20

11. 4. 2019