Jdi na obsah Jdi na menu
 

Přijímací zkoušky na SOŠ a SOU 2017/18

2. 11. 2017

Přihlášky ke vzdělávání

 

 • v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
 • přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do
  • 30. listopadu pro obory vzdělání s talentovou zkouškou,
  • 1. března pro obory vzdělání bez talentové zkoušky.

V uvedených termínech musí být již přihlášky doručeny řediteli střední školy, nestačí je předat k doručení na poštu.

 

Přijímací zkoušky

 • v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve středních školách všech zřizovatelů) se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • výjimkou jsou pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny 82 - Umění a užité umění a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
 • ředitel školy může stanovit i školní přijímací zkoušku (stanoví dva termíny jejího konání)
 • přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
 • každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát
 • v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí    
 • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
 • uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu
 • přijímací zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky

 

Termíny konání přijímacích zkoušek

 

 • přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se mohou konat:
  • od 12. dubna do 28. dubna do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
  • od 22. dubna do 30. dubna do ostatních oborů vzdělání

Jednotné přijímací zkoušky

Studium

1. řádný termín

2. řádný termín

Náhradní termíny

Čtyřleté

12. dubna 2018

16. dubna 2018

10. a 11. května 2017

Osmileté

13. dubna 2018

17. dubna 2018

 

 

 

Přihlašování ke vzdělávání

 

 • pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory vzdělání či různá zaměření ŠVP na téže škole), na přihlášce ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení uvede obě školy (popř. obory či zaměření)
 • pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a ve 2. termínu
 • vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí; na obou přihláškách uchazeč dodrží stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání)
 • pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické)
 • rodné číslo uvádí uchazeč pouze na přihlášce ke vzdělávání v oboru vzdělání, do kterého se konají jednotné přijímací zkoušky
 • kolonku Jednotná zkouška – ano – ne vyplňuje na přihlášce do oboru vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky pouze uchazeč, který se přihlásil také do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
 • pokud se uchazeč hlásí do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná vždy jednotnou zkoušku na této škole (i v případě, že neuspěje u talentové zkoušky)

 

Specifikace jednotných přijímacích zkoušek

 

 • v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie
 • povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny
 • chybné odpovědi nebudou penalizovány
 • střední školy budou moci zorganizovat pro uchazeče přijímací zkoušky nanečisto (únor 2017)

 

Český jazyk a literaturačasový limit: 60 minut max. bodů: 50

Matematika limit: 70 minut max. bodů: 50

 

Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení

 

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 • výsledků dosažených v jednotných zkouškách
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • výsledku talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky (bude-li stanovena)
 • případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 • pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu
 • hodnocení jednotných testů z českého jazyka a z matematiky se na celkovém hodnocení uchazeče v rámci přijímacího řízení bude podílet minimálně 60 %, respektive 40 % u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

 

Výsledky přijímacího řízení

 

 • ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v období od 22. dubna do 30. dubna
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

 

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou

 

Talentová zkouška se koná:

 • od 2. ledna do 15. února - Gymnázium se sportovní přípravou
 • od 15. ledna do 31. ledna - konzervatoř
 • od 2. ledna do 15. ledna - ostatní obory vzdělání

 

Sdělení o výsledku talentové zkoušky zašle ředitel

 • do 20. února - Gymnázium se sportovní přípravou
 • do 20. ledna - ostatní obory vzdělání
 • ředitel konzervatoře nezasílá

 

 • ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v období od 5. února do 15. února, do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v období od 22. dubna do 30. dubna

 

Další kola přijímacího řízení

 

 • počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky není omezen
 • na přihlášku uchazeč vyplňuje pouze jednu zvolenou střední školu
 • v dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky
 • způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy

 

Zápisový lístek

 

 • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
 • lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že:
  • jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání
  • odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
 • v případě souběhu způsobů, kdy lze vzít zápisový lístek zpět, lze uvést údaje o zápisu uchazeče na další školu na druhé straně tiskopisu zápisového lístku
 • uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole
 • v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek

 

Doporučení

 

 • Volba povolání je důležitější než volba školy
 • Na www stránkách škol naleznete cenné informace
 • Využijte dnů otevřených dveří
 • Zajímejte se o úspěšnost absolventů a uplatnění na trhu práce
 • Navštivte se svými dětmi BURZU ŠKOL -  DKO Jihlava – 10. 11. 2017 – od 8:00 do 18:00
 • bývá zde přes 50 škol

 

Hana Petrů, zř.