Jdi na obsah Jdi na menu
 

Školní poradenské pracoviště

V prostředí školy tráví děti velkou část dne, a proto je velmi důležité, aby se dokázaly vyrovnávat se zátěží, kterou školní povinnosti přinášejí, a naučily se vycházet se svými spolužáky.

 

               Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

 

Na naší škole zajišťuje činnost ŠPP výchovná poradkyně, školní metodička prevence patologických jevů a speciální pedagožka - dyslektická asistentka.

 

 Hlavní cíle a poradenské služby jsou zaměřené na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se specifickými poruchami učení,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům,
 • zlepšení sociálního klimatu školy,
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytváření široké základny preventivní činnosti – předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti,
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence,
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané a mimořádně nadané žáky,
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství – vzdělávací, informační a poradenská podpora k vhodné volbě vzdělávací cesty,
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními, 
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

 

Mgr. Hana Petrů – výchovná poradkyně                     

konzultační hodiny: středa: 11:30 – 15:00

Email: zastupce@zsnovarise.cz                                                   

Tel. č.: 567 318 134     dále dle individuální domluvy

 

Mgr. Markéta Veselá – školní metodička prevence     

konzultační hodiny: čtvrtek: 12:30 – 14:00

Email: veselam@zsnovarise.cz                                  

Tel. č.: 567 318 134      dále dle individuální domluvy

 

Mgr. Ivana Misařová – dyslektická asistentka            

konzultační hodiny: pondělí: 11:30 – 13:00

Email: misarovai@zsnovarise.cz                                               

       Tel. č.: 567 318 134     dále dle individuální domluvy

 

 

Příspěvky

Preventivní programy

9. 5. 2019

 

Předškolácké skupinky - prosinec

18. 12. 2018

 

Souhrn informací k přijímacímu řízení na SŠ 2016/17

9. 11. 2016