Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis do 1. třídy

 

Vážení rodiče dětí z MŠ,

na této stránce naleznete všechny potřebné informace k rozhodnutí o přihlášení Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ Nová Říše.

 

Se zápisem do první třídy můžete počítat s datem 6. dubna 2018. Přesný čas bude upřeněn.

Budete - li pro své dítě žádat odklad školní docházky, k zápisu byste měli přinést kromě své žádosti a doporučení dětského lékaře také doporučení  PPP. Prosíme tedy, včas se v pedagogicko-psychologické poradně objednejte, a to nejlépe již v měsících leden až únor 2017. Můžete volat na podatelnu /p. Vrbková,Dis., tel. 567572416/, kde Vám jejich sociální pracovnice sdělí bližší informace o předškolním vyšetření.

 

DESATERO PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY.pdf

DESATERO PRO RODIČE.pdf

 

Představení náší školy

 

Konkurence je v dnešním světě veliká. Náš vzdělávací program se zaměřuje nejen na efektivní výuku našich žáků, ale i na výuku zdravého životního stylu.

Naším cílem je připravit žáky tak, aby obstáli na střeních školách a odborných učilištích. Z toho důvodu jsme posílili časovou dotaci stěžejních předmětů jako je matematika, český jazyk a cizí jazyky. Pro žáky jsou otevřeny předměty a kroužky, které se zaměřují přímo na úspěšné složení přijímacích zkoušek na střední školu právě z těchto tří předmětů. Anglický jazyk je vyučován od třetí třídy a v šesté třídě je přidán jazyk německý.

 

Příprava na skutečný život

Naše žáky se snažíme učit prožít život plnohodnotně, aby se jim co nejvíce vyhnuly trable, které má mnoho lidí v dnešní společnosti.  Vyučujeme je finanční gramotnosti (spolupracujeme s finančními poradci), učíme je zodpovědnosti za své jednání a chování v osobním i společenském životě, vzděláváme je ke zdraví. Také s žáky řešíme nejrůznější modely krizových situací, které nás všechny mohou potkat (např. poskytnutí první pomoci za vedení lektorů z integrovaného záchranného systému, nácvik odmítání drog apod.)

 

Pohodové prostředí

Nejlepší obrana proti patologickým jevům je prevence. Proto dbáme v první řadě na budování pozitivního klimatu nejen mezi žáky, ale také mezi žáky a učiteli. Toho se snažíme dosáhnout třídnickými hodinami, kdy učitelé s žáky rozebírají své starosti i radosti. Tím se mezi nimi vytváří partnerství.  Často spolupracujeme s Vámi, rodiči, abyste se mohli aktivně podílet na vzdělávacím procesu svých dětí. Naše škola je spíše rodinného charakteru. Toho si vážíme a chceme tento typ vzdělávání udržet.

Pro budování dobrých vztahů v kolektivu jsou důležité společné aktivity nejen ve škole, ale i v době po ukončení výuky. Naše škola otevřela žákům v letošním školním roce 17 kroužků. Kroužky jsou zaměřeny na nejrůznější aktivity dětí. Od sportovních, praktických, podporujících vzdělávání i jen tak pro radost jako např. hudebka (ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Telči). Konkrétní přehled je uveden na našich webových stránkách.

 

Tradice školy

Rovněž podporujeme tradiční akce našich žáků. Mám radost, že zejména starší ročníky pořádají akce pro ročníky nižší. V našem kalendáři prakticky není měsíce, aby se ve třídách, v tělocvičně, družině nebo na hřišti něco zajímavého nekonalo. Některé akce mají pevné datum, jiné se prolínají celým školním rokem. Zde je jen malá ukázka: Pohádkový les, kde ve velké míře spolupracujeme i s mateřskou školou. Velice oblíbené jsou diskotéky, sportovní utkání nejen mezi ročníky, ale i mezi školami. Den sv. Mikuláše, vánoční koncert, adventní trh, výjezd žáků deváté třídy zaměřený na jejich budoucí profesní orientaci, sestavení zdravého jídelníčku ve spolupráci se školní kuchyní, předmětové olympiády-školní i okresní kola, lyžařský kurz pro žáky druhého stupně, kurzy plavání pro žáky prvního stupně, projektový den, sběr druhotných surovin a mnoho dalších akcí. Některé z nich jsou ve spolupráci s Novoříšským kulturním spolkem.

 

Prostředí

Velikou devizou naší školy jsou její areály. Máme velice solidní antukové hřiště vybudované za spolupráce zdejšího volejbalového klubu a městysu Nová Říše. Školní zahradu nám může závidět kdejaký zahrádkář (získali jsme titul Přírodní zahrady) a využíváme ji pro vyučování ve zdravém přírodním prostředí. O zahradu se starají žáci ve spolupráci se spolkem Novoříšských zahrádkářů. Rovněž tělocvična si zaslouží naší pozornost. Budovu školy i s areálem Vám rádi ukážeme na dni otevřených dveří, který se bude konat 30. 3. 2018 od 7:45 do 12:10. Bližší informace jsou na webu školy.

           

Začlenění

            Nikoho nenecháme na holičkách. Žákům nabízíme pomoc při poruchách učení, hodiny zdravotní tělesné výchovy a v případě potřeby je další doučování samozřejmostí. Ve škole máme Školní poradenské pracoviště se školeným výchovným poradce a preventistu sociálně-patologických jevů, kteří nabízejí odbornou pomoc žákům i rodičům.

 

Mateřská škola

            Součástí základní školy je mateřská škola. Školka má 3 třídy rozdělené podle věku dětí. Děti se učí motorickým dovednostem při tvorbě keramických výrobků, se správnou výslovností a poruchami řeči jim pomáhají dvě logopedky. Hraček je zde spousta. Tím, že děti odejdou do školy, jejich přátelství s mladšími kamarády nekončí. Pořádáme společné akce pro prvňáky a děti ze školky. V areálu školky je veliká zahrada s vybudovaným okruhem pro jízdu na kolech. Kola jsou dětem k dispozici. Budova školky je nově zrekonstruovaná a prostředí je velice příjemné.
 

Školní jídelna

Škola také provozuje kuchyň a školní jídelnu. Tím, že nejsme příliš velká škola, si kuchařky mohou dovolit vařit taková jídla, která připomínají domácí stravu. Přitom se držíme doporučení Státního zdravotního ústavu. Na obědy máme v rozvrhu vyčleněnou 50 minutovou přestávku mezi vyučováním. Tím žáci bez problémů stíhají přesun na vyučování i autobusové nádraží.

 

Budoucí plány
            Domníváme se, že škola by měla být využívána nejen pro vyučování dětí, ale také dospěláky z Nové Říše, okolních obcí a rodiče žáků. Z toho důvodu bychom chtěli nabídnout veřejnosti různé kurzy – např. rukodílny a keramiku. Pro letošní školní rok se budeme snažit otevřít i další kurzy jako je úprava fotografií, obsluhu PC, kurzy angličtiny a další.

 

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy se uskuteční 6. dubna 2018 od 13 do 16. hodin. Bližší informace budou včas zveřejněny na našich webových stránkách. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.

 Vojtěch Vrána, řš.